สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง (กองการเจ้าหน้าที่)เลขที่ 218/1 ถนน 
พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 02-299-4155

ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลลงในใบสมัครแล้วนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยให้ลงลายมือชื่อกำกับข้อความที่ลบ ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูก ต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกหน่วยที่สมัครผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกหน่วยที่สมัครผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัคร ควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ในวันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้วันที่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ก่อนสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ หรือ http://www.dpt.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อของผู้สมัครสอบ โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีการระบุเลขประจำตัวสอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วเท่านั้น ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมโยธาธิการและผังเมืองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบจากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ปิดประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และทาง https://dpt.thaijobjob.com/ หรือ  http://www.dpt.go.th 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (กองการเจ้าหน้าที่ ) โทร 02-299-4155 ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob