สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง (กองการเจ้าหน้าที่)เลขที่ 218/1 ถนน 
พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน
  เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 02-299-4155

ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลลงในใบสมัครแล้วนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยให้ลงลายมือชื่อกำกับข้อความที่ลบ ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูก ต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกหน่วยที่สมัครผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัคร ควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ในวันที่ 25 กันยายน-2 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน-3 ตุลาคม 2566 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้วันที่ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ก่อนสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ หรือ http://www.dpt.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อของผู้สมัครสอบ โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีการระบุเลขประจำตัวสอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วเท่านั้น 
คำตอบ : กรมโยธาธิการและผังเมืองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบจากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566  ณ ที่ปิดประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ทาง https://dpt.thaijobjob.com/ หรือ  http://www.dpt.go.th 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (กองการเจ้าหน้าที่ ) โทร 02-299-4155 ในวันและเวลาราชการ