ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานวิศวกรโยธา พนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานมัณฑนากร พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล) พนักงานภูมิสถาปนิก พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องยนต์ พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้า พนักงานเขียนแบบ พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่างไม้ และพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานวิศวกรโยธา พนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานมัณฑนากร พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล) พนักงานภูมิสถาปนิก พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องยนต์ พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้า พนักงานช่างไม้ พนักงานเขียนแบบ พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ และพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานวิศวกรโยธา พนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานมัณฑนากร พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล) พนักงานภูมิสถาปนิก พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องยนต์ พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้า พนักงานช่างไม้ พนักงานเขียนแบบ พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ และพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานวิศวกรโยธา พนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานมัณฑนากร พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล) พนักงานภูมิสถาปนิก พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องยนต์ พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้า พนักงานเขียนแบบ พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่างไม้ และพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรเครื่องกล พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานวิศวกรโยธา พนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี) พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานมัณฑนากร พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล) พนักงานภูมิสถาปนิก พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องยนต์ พนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้า พนักงานเขียนแบบ พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่างไม้ และพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป