ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังมือง (ปริญญาโท) พนักงานเศรษฐกร พนักงานนิติกร พนักงานวิชาการพัสดุ พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานพัสดุ พนักงานผังเมือง พนักงานพิมพ์แบบ พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) พนักงานเศรษฐกร พนักงานนิติกร พนักงานวิชาการพัสดุ พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานพัสดุ พนักงานผังเมือง พนักงานพิมพ์แบบ พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องยนต์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน​ ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท) พนักงานเศรษฐกร พนักงานนิติกร พนักงานวิชาการพัสดุ พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานพัสดุ พนักงานผังเมือง พนักงานพิมพ์แบบ พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องยนต์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป