ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี นักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี นักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้
คลิกที่นี่พื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวิศวกรไฟฟ้า พนักงานสถาปนิก พนักงานวิศวกร พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานวางผังเมือง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเขียนแบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่างสี และพนักงานช่างไม้
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป